"قلعه حقیقت"

من یک آریایی مسلمانم

"قلعه حقیقت"

من یک آریایی مسلمانم

آریایی بودن، ایرانی بودن، وطن پرستی، هیچ کدام معنی اسلام ستیزی را نمی دهد.

طبقه بندی موضوعی


"بسم الله".....................................................

............شروعی برای یک حرکت موفقیت آمیز است....

    

    مثل...

          یک درخت که می تواند آغازگه جنگل باشد...

    

    مثل...

          یک لبخند که می تواند آغازگه دوستی باشد...


    مثل...

          یک پرتو کوچک آفتاب که میتواند آغازگه صبح باشد...